Kansen en noodzaak van omscholingsbeleid

Ondanks het grote aantal werkzoekenden zijn er vacatures die niet of moeilijk kunnen worden ingevuld. Dit heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van bedrijven en voor de economische groei.

Het lijkt zo voor de hand te liggen: organiseer omscholingsprojecten voor werkzoekenden voor die vacatures waarvoor gekwalificeerd personeel schaars is. In de jaren ’80 van de vorige eeuw kenden we de Centra voor Vakopleiding waar werkzoekenden werden omgeschoold voor toen kansrijke beroepen in de techniek en in de administratie.
De overheid stelt 600 miljoen beschikbaar voor cofinanciering van sectorplannen in de periode 2014-2015 en er zijn bedrijven die hun benodigde personeel zelf opleiden. Toch zien we weinig initiatieven die structureel werkzoekenden omscholen voor die moeilijk te vervullen vacatures.

Randstad geeft aan dat de meest gezochte vacatures commercieel van aard zijn: accountmanager, salesmanager, medewerker klantenservice etc. Maar ook de juiste ICT’ers zijn schaars. Randstad monitor
Dit komt overeen met het beeld dat het CBS laat zien:


Vacatures x 1000

De techniek heeft niet zoveel vacatures als vaak gesuggereerd wordt. Mogelijk heeft dit te maken met de krimp in de bouw.
Eind december 2013 stonden er in het totaal ca. 97.000 vacatures open.

Wat is er nodig om werkzoekenden om te scholen?

Commerciële dienstverlening
Een goede selectie van kandidaten op commerciële kwaliteiten. De bijbehorende vaardigheden kunnen geleerd worden. Een probleem om dit te realiseren is wellicht dat het hier niet om een georganiseerde sector gaat. Ligt hier een taak voor MKB Nederland om partijen bij elkaar te brengen? Of kunnen gemeenten in regionale samenwerkingsverbanden hier een rol van betekenis spelen?

ICT
In de ICT is er sprake van een ernstige mismatch tussen vraag en aanbod. Hoge werkloosheid in combinatie met een graat aantal moeilijk te vervullen vacatures. De ontwikkelingen gaan snel met transities naar de Cloud, ontwikkeling van applicatiesoftware en technieken als virtualisatie. Professionals in deze sector moeten vooral specialisten zijn. Het aantal MBO-functies daalt.

De CA-ICT, het O&O-fonds voor de ICT organiseert werkgelegenheidsprojecten. De vraag is of de markt deze mogelijkheden voldoende weet te vinden. Ik weet bijna zeker dat werkzoekenden zelf niet op het spoor komen van de mogelijkheden die dit fonds biedt.

Conclusie
Er liggen volop kansen voor bedrijfsleven, overheden, werkzoekenden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De meest kansrijke lijkt mij op dit moment regionale samenwerking van gemeenten en MKB bij het opzetten van korte scholingstrajecten voor werkzoekenden met een commerciële inslag. Wie pakt de handschoen op?